Strathisla Distillery, Speyside
Strathisla Distillery, Speyside

Photographer: Heinz Fesl

Strathisla Distillery, Speyside

Photographer: Heinz Fesl