Hirta, St. Kilda
Hirta, St. Kilda

Photographer: Gudrun Fesl

Hirta, St. Kilda

Photographer: Gudrun Fesl